CAPPEPV – Coordinadora d’Alumnat, Professorat, Pares i Mares per l’Ensenyament Públic en Valencià és el titular del lloc web allotjat a la URL www.valenciaperlallengua.org. les seues dades d’identificació són:

  • Adreça: C/ Josep Grolló, 91 – Baix /  46025 – Benicalap, València.
  • CIF: G-46679379
  • Telèfon: +34 659 04 93 20

 

El accés a el nostre Web

L’Avís Legal regula l’accés al web i la seva utilització per part dels seus usuaris. Tant l’accés al web, com la seva utilització comporta l’acceptació de l’Avís Legal i la resta de polítiques que, es puguen preveure al mateix web.

Per tant, demanem a l’usuari que llija atentament l’Avís Legal quan utilitze el web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, per favor abstinga’s de fer ús del web.

 

Com ha de ser la seua utilització i funcionament

Deixem per escrit que l’usuari es compromet a fer un ús diligent del web i de tota l’informació que aquesta inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i,a la resta de termes i condicions que s’incloguen al web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el web, o que impedisca, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

En cas que l’usuari incomplisca l’Avís Legal i/o la resta de polítiques del web, la CAPPEPV es reserva el dret de limitar, suspendre i terminar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que siga necessària.

La CAPPEPV es compromet a mantindre el web amb un correcte funcionament. Encara que  no es puga garantir la disponibilitat i continuïtat en l’accés al web ni la inexistència d’errors en els seus continguts.  

 

Responsabilitat de tots

Tant l’accés al web com l’ús que puga fer-se de qualsevol informació que continga es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

La CAPPEPV no es responsabilitza de cap dany o perjudici que es puga derivar de forma directa o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. La CAPPEPV no es fa responsable dels danys que pugan patir els usuaris per un ús inadequat del web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Adicionalment, la CAPPEPV no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que es derive de l’accés o ús del web. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que la CAPPEPV puga patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

 

Política d’enllaços

  • Enllaços amb el web

per tal d’incloure un enllaç en un lloc web, que dirigisca al web de la CAPPEPV, haurà de sol·licitar-ho de forma prèvia i complir amb la legislació vigent; en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) sigan il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resulten inapropiats o no pertinents en relació amb la CAPPEPV.

L’enllaç no implica que la CAPPEPV promocione, garantisca, supervise o recomane el contingut o els serveis del web enllaçant, ni que siga responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, la CAPPEPV procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al web enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

  • Enllaços amb altres webs

En el web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs.

En cap cas, l’existència de webs enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de la CAPPEPV amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats per mitjà dels webs enllaçats. En conseqüència, la CAPPEPV no es fa responsable del contingut, ni dels termes i condicions dels webs enllaçats; l’usuari és l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedisca i els utilitze.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Els dissenys, bases de dades i de més elements que formen el web, tals com fotografies, gràfiques, textos, gravacions audiovisuals, les marques i noms comercials, tenen com a propietària a la CAPPEPV i/o Federació Escola Valenciana.

L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts.

El usuari del web, té prohibit la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades per la CAPPEPV.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de la CAPPEPV, podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n deriven.

 

Protecció de dades

Tota la informació respecte al tractament de dades està exposada en la nostra Política de Privacitat.